Ein god start for strandrydding

  • FOTO: ingewallumrod/Pixabay