Det er behov for ein barnehage for mellom 170 og 200 born, for å erstatta dagens bygg som er delvis brakkebygg pluss ei avdeling i det tidlegare gymbygget til Lindås barneskule. Rådmannen har sett av 30 millionar i 2020 til denne investeringa, den summen vil ikkje halda til ein ny barnehage.