Problem med mobildekninga i Gulen – tryggleiksalarmar fungerer heller ikkje