Seks personar vil leie prosjektet om fulle stillingar